نوش جان

شامی پوک بوقلمون

شامی پوک بوقلمون غذایی بسیار خوشمزه و خیلی ساده است. به خصوص اگر یک بوقلمون کامل را پخته باشید، راه خوبی برای مصرف گوشت اضافه آن در روزهای بعد است.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Read More

Food Blog Theme from Nimbus
Powered by WordPress